• Privacyverklaring EBV The Jugglers

  Dit is de privacyverklaring van E.B.V. The Jugglers, gevestigd te Enschede ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40073036 hierna te noemen: 'Jugglers'. 

  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Jugglers en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

  Jugglers gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wilt u niet dat uw naam en/of foto gedeeld wordt. Geef dit dan aan via info@jugglers.nl.

  Jugglers vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, leden, sponsoren en overige relaties – ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  U heeft het recht Jugglers te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

  Beveiliging persoonsgegevens

  Jugglers treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Wijzigen van deze privacyverklaring

  De Vereniging past haar privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal Jugglers er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

  Contactgegevens
  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@jugglers.nl.