• Veilig sportklimaat

  Ouders willen het beste voor hun kinderen. Voor de sociale ontwikkeling, de beweging, extra vaardigheden of voor het uitoefenen van een hobby worden kinderen door ouders bij sportorganisaties aangemeld. Daarmee dragen ze de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind over aan de vereniging. Voor de ene ouder weegt dat zwaarder dan voor de andere ouder. Maar in alle gevallen willen ouders dat het kind niks overkomt.

  Iedereen is welkom en zou zich welkom moeten voelen bij Jugglers. In de praktijk blijkt dat soms anders zo te zijn. Hoe zorg je voor een veilig sportklimaat voor iedereen binnen de verenging? Hier ligt een belangrijke taak, die in het kader van Veilig sportklimaat van Basketball Nederland door The Jugglers is opgepakt en uitgewerkt.

  Hoe voorkom je ongewenst, onveilig gedrag en waar moet je dan aan denken? O.a. pesten, discriminatie, ongewenst en seksuele intimidatie, hoe ga je adequaat om met de gevolgen als je er mee geconfronteerd wordt.

  We kunnen helaas niet altijd voorkomen, maar wel de kans zo klein mogelijk maken, door een vrijwilligersbeleid en gedragscodes op te stellen.

  Het grote voordeel van het opschrijven van een vrijwilligersbeleid is dat iedereen volgens dat beleid wordt behandeld. We hebben vastgesteld welk gedrag we wel en niet willen zien bij Jugglers en dit vastgelegd in de gedragscode. Samen met een vrijwilligersovereenkomst wordt dit in een vrijwilligersmap aan alle vrijwilligers aangeboden en ondertekend. Door de vereniging wordt er dan samen met de vrijwilliger een VOG (verklaring omtrent het gedrag) aangevraagd.

  Mocht je vrijwilliger worden bij The Jugglers, dan word je benaderd, om het vrijwilligersverdrag te ondertekenen.

  VOG Trainers en coaches
  Alle trainers en coaches bij The Jugglers beschikken over een verklaeing omtrent het gedrag (VOG). Nieuwe trainers worden altijd gevraagd om een VOG.

  Melden
  Heb je een grensoverschijdende situatie meegemaakt? Neem dan contact op met het bestuur of onze vertrouwenspersonen.

 • Gedragscode

  Bij Enschedese Basketbalvereniging The Jugglers hechten we veel waarde aan een Veilig Sportklimaat. Wij willen dat onze leden en onze bezoekers met veel plezier
  komen basketballen of naar basketbal komen kijken. Ook willen wij dat de mensen zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen op de club. Daarnaast zien wij graag dat er op het scherpst van de snede gespeeld wordt, maar ook dat er respect wordt getoond voor de ander.

  Bij Jugglers gelden daarom onderstaande gedrags- c.q. omgangsregels. Indien leden of bezoekers zich niet aan deze gedragsregels houden, dan moeten ze erop worden aangesproken. Schroom/Aarzel niet om dat te doen. Heeft u het idee dat daar vervolgens niets mee wordt gedaan, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersonen (Fred van Rongen (06-41307708) of Manon Hulsbeek). Samen met de vertrouwenscontactpersoon gaat u kijken naar mogelijke oplossingen.

 • Spelers

  Gedragsregels basketballers. 

  1. Houd je aan de spelregels, speel niet vals. Op en om het veld wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag en taalgebruik niet getolereerd.

  2. Doe je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.

  3. Respecteer de ander. Tegenstanders, teamgenoten, trainers, scheidsrechters, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden.

  4. Pest niet. Betrek anderen bij de vereniging/de basketbalwedstrijd en heet hen welkom.

  5. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

  6. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld en onthoud je van seksuele intimidatie.

  7. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.

  8. Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk en respecteer ieders eigendommen.

   

   

 • Ouders

  Gedragsregels ouders

  1. Geef het goede voorbeeld. Gedraag je netjes op en rondom de baan. Je bent altijd sportief en eerlijk en voedt je kind ook zo op.

  2. Je kent en houdt je aan de afspraken, de basketbalregels , statuten en reglementen van de NBB.

  3. Leg niet te veel nadruk op winnen. Spelplezier is zeker zo belangrijk.

  4. Val je kind en dat van een ander niet af. Sta je kind altijd bij, wees positief en niet (constant) kritisch op zijn/haar prestaties. Kinderen vinden het belangrijk gesteund te worden door ouders. Laat je kind merken dat je trots op hem/haar bent ongeacht de uitslag van een wedstrijd.

  5. Val de trainer/coach bij. Steun de trainer/coach bij zijn/haar beslissingen.

  6. Val de leiding niet aan. Respecteert te allen tijde de beslissingen van de scheidsrechter(s) en gaat niet met de leiding in discussie (indien van toepassing).

  7. Toon interesse. Wees geïnteresseerd in de basketbalsport en de wijze waarop je kind de sport ervaart.

  8. Moedig je kind aan. Spelplezier is het belangrijkste voor een jong  kind. Dit bereik je door hem/haar aan te moedigen, zonder druk te leggen op het presteren.

  9. Gebruik geen fysiek of verbaal geweld. Beledigende of ontmoedigende uitspraken zijn onwenselijk. Als je kind zich onbehoorlijk gedraagt op het veld(schelden,  etc.) dien je als ouder het kind te corrigeren.

  10. Bemoei je niet met het spel en de wedstrijd van je kind.

 • Trainers en coaches

  Gedragsregels trainer/coach

  1. Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

  2. Houdt zich aan regels - waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond - en afspraken.

  3. Voorziet spelers van feedback op een zorgzame manier die bij hun behoefte past. Vermijdt te negatieve feedback. Zorgt ervoor dat de opdrachten en trainingen geschikt zijn voor de leeftijd, ervaring, mogelijkheden en de trainingstoestand van de spelers. Ook is hij/zij eerlijk en consequent tegen hen. En komt hij/zij alle beloften en verplichtingen na (in woord én in geschrift).

  4. Stelt samen met de (leerlingen/)spelers en anderen vast welke informatie vertrouwelijk is en respecteert dat. Hij/zij brengt nooit (privacy gevoelige) persoonlijke informatie naar buiten.

  5. Gebruikt te allen tijde geschikte trainingsmethoden waar de spelers op de lange termijn (ook) profijt van zullen hebben en vermijdt methoden die schadelijk zouden kunnen zijn. Herkent individuele verschillen bij spelers en denkt altijd aan het langetermijnbelang van iedere speler. Zorgt voor uitdagingen voor iedere speler. Deze uitdagingen dienen haalbaar en motiverend (spannend) te zijn.

  6. Moedigt aan en bevordert dat de speler zijn onafhankelijkheid en de verantwoording op zich neemt voor het eigen gedrag, prestaties, beslissingen en handelingen. Betrekt de speler bij beslissingen die hem aangaan.


  7. Stimuleert een sfeer waarin onderlinge en wederzijdse aanmoediging bestaat onder de spelers. Moedigt de spelers aan elkaar te respecteren en verwacht respect voor het individu, ongeacht het spel- en/of prestatieniveau.

  8. Heeft een geldige leraar-, trainer- of coach-licentie.

  9. Respecteert het privéleven van de sporter. Dringt niet verder in het privéleven van leden in dan noodzakelijk is.

  10. Vermijdt iedere vorm van seksuele intimiteit als gevolg van de macht (en de invloed) die je als trainer over de speler ontwikkelt.

  11. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  12. Heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie en neemt de verantwoordelijkheid om dergelijke situaties te melden bij het Meldpunt van de NBB.

  13. Ontmoedigt het gebruik van prestatie bevorderende drugs (doping), verboden middelen alsook het gebruik van alcohol en tabak.

  14. Respecteert dat het doel voor hem of haar als coach van de speler niet altijd hetzelfde is als het doel voor de speler. Richt zich op succes dat is gebaseerd op realistische doelen en met begrip voor de groei en de ontwikkeling van de speler.

  15. Neemt geen gunsten aan: de begeleider zal nooit een geschenk of vergoeding aannemen van enig persoon, om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. De begeleider zal ook nooit een gunst, geschenk of vergoeding aanbieden in ruil voor iets dat in strijd is met de integriteit van de sport.

  16. Heeft te allen tijde een voorbeeldfunctie waarin de positieve aspecten van sport en van basketbal duidelijk worden geëtaleerd en waarin een ideaalbeeld van (sportief) basketbal en coaching wordt toegepast.